C4D插件-C4D实时渲染器插件 U-Render v2022.8 for Cinema 4D R20 to R26 (Win x64) 626CG资源站

C4D插件-C4D实时渲染器插件 U-Render v2022.8 for Cinema 4D R20 to R26 (Win x64) 626CG资源站

U-RENDER 是 Cinema 4D 的实时渲染插件。以前称为 Tachyon Render,现在已更名为 U-Render。U-Render 非常适合高质量渲染、动画和实时渲染。

-----

1.安装U-Render-Setup-2022.08.06-82591145c.exe
2.将对应版本的替换C4D Fixes文件夹,如U-RenderR26.xdl64,复制到c4d plugins/U-RENDER的安装目录下
3.将U-Render.exe复制到安装目录并替换。第一步默认安装是C:\Program Files\U-Render
4.不更新

发表回复

后才能评论